X

Ta strona używa plików cookies i w zależności od aktualnych ustawień Twojej przeglądarki może zostawiać na Twoim urządzeniu pliki „cookies”, m.in. w celu prawidłowego wyświetlania treści strony na Twoim urządzeniu. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki i określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w Polityce Cookies.

Regulamin korzystania z serwisu grobeon.pl

§1

Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem regulaminu są zasady korzystania z modułu serwisu internetowego dostępnego pod adresem URL: www.grobeon.pl, zwanego dalej Serwisem.
 2. Właścicielem Serwisu jest StartUp Clear Grave prowadzony przez Pawła Wyrzykowskiego i Karola Niezgodę w ramach Programu AIP - Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143, zwana dalej "Administratorem".
 3. Serwis grobeon.pl jest serwisem o charakterze informacyjno – reklamowym i ma na celu przedstawienie Użytkownikom jak najszerszej oferty usługodawców na terytorium Polski.  Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne.
 4. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest wyszukanie usługi, zapoznanie się z ofertą usługodawcy, uzyskanie informacji o cenie oraz danych kontaktowych do usługodawcy. Serwis grobeon.pl nie prowadzi sprzedaży usług, ani nie pośredniczy przy zawieraniu umów z usługodawcami.
 5. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy dokonują prezentacji ofert sprzedaży usług i towarów.  Wszelkie czynności związane z zakupem produktu lub usługi oferowanych przez Usługodawców, a zwłaszcza: pytania dotyczące reklamowanych usług czy towarów, zasady zawierania umów sprzedaży, płatności, reklamacje oraz dostarczenie zakupionych towarów lub wykonanie usług Użytkownik uzgadnia bezpośrednio z Usługodawcą, którego ogłoszenie zostało zamieszczone w Serwisie.
 6. Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień.

§ 2

Użytkownicy

 1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne.
 3. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.
 4. Każdy rejestrujący Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji o  zmianach w niniejszym Regulaminie.

§ 3

Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Serwisu stacja końcowa Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  • łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze,
  • Procesor  500  MHz lub o  wyższych parametrach,
  • Pamięć RAM – 128 MB,
  •  System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Mac OS X
  • włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.
 2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
 4. Serwis informuje Użytkowników, iż oferowane w Serwisie usługi świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Administrator zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.

§ 4

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik w Serwisie może zapoznać się z ogłoszenia dotyczącymi usług i produktów oferowanych przez Usługodawców.
 2. Zamieszczone ogłoszenia mają charakter poglądowy, a Użytkownik zainteresowany daną usługą lub produktem w celu uzyskania szczegółowych informacji powinien skontaktować się z danym Usługodawcą.
 3. Użytkownik może skontaktować się z danym Usługodawcą korzystając z informacji teleadresowych umieszczonych w ogłoszeniu tego Usługodawcy, bądź poprzez przejście na stronę internetową tego Usługodawcy, jeżeli Usługodawca w ogłoszeniu umieścił odpowiedni link do swojej strony.
 4. Serwis zastrzega, iż wszelkie informacje lub dane osobowe przekazywane Usługodawcą odbywają się z wyłączeniem Serwisu, wobec czego Użytkownik powinien uprzednio zapoznać się z zasadami polityki zachowania prywatności stosowanymi przez danego Usługodawcę.
 5. Serwis dokłada należytej staranności w zakresie zobowiązania Usługodawców do rzetelnego podawania aktualnych informacji w zamieszczanych w Serwisie Ogłoszeniach. W celu zapoznania się z pełną ofertą Usługodawcy lub potwierdzenia informacji umieszczonych w ogłoszeniu, Użytkownik powinien skontaktować się z danym Usługodawcą.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika niezgodności treści ogłoszenia w stosunku do przedstawionej Użytkownikowi indywidualnie oferty przez Usługodawcę, prosimy o kontakt z Serwisem na adres: biuro@grobeon.pl.

§ 5

Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas rejestracji w Serwisie.
 3. Nie jest dopuszczalne zamieszczanie przez Użytkowników w Serwisie lub przekazywanie za jego pośrednictwem jakichkolwiek treści, które:
  • są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;
  • naruszają prawa osób trzecich;
  • naruszają normy społeczne lub obyczajowe albo są niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu;
  • są wulgarne lub obsceniczne;
  • propagują przemoc (fizyczną lub psychiczną), nienawiść rasową, religijną, narodową lub są w inny sposób naganne;
  • propagują treści nazistowskie lub komunistyczne, czy też inny system totalitarny zakazany przez prawo polskie, europejskie lub międzynarodowe;
  • są reklamą lub promocją, za wyjątkiem sytuacji, gdy Clear Grave wyrazi zgodę na zamieszczenie treści reklamowych lub promocyjnych.

§ 6

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych przez Serwis usług należy kierować na adres mailowy reklamacje@grobeon.pl lub adres: Clear Grave, ul. Armii Krajowej 19b sala 206 (Wydział Zarządzania), 42-200 Częstochowa.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe (adres e-mail).
 3. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
 4. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

§ 7

Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały udostępniane na stronach Serwisu, a w szczególności: tekst (chroniony prawem autorskim), grafika oraz oprogramowanie chronione są posiadanym prawem autorskim.  Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności do oprogramowania, zamieszczonych na stronach Serwisu.
 2. Serwis zastrzega, iż wobec tego, że treść ogłoszenia, w tym w szczególności zamieszczone w nim zdjęcia, ilustracje, grafika, logo stanowią własność Ogłoszeniodawcy i mogą być chronione prawem autorskim,  zabrania się osobom trzecim kopiowania ogłoszeń i zamieszczonych w nich materiałów (w tym zwłaszcza zdjęć, ilustracji, znaków graficznych).

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny i został umieszczony na stronie www.grobeon.pl/regulaminy.
 2. Właściciel Serwisu może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, jednakże w takim przypadku Serwis poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą
 3. one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.greobeon.pl/regulaminy. Termin wejścia w życie zmian nie może być krótszy niż 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zmianach.
 4. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie z Serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 6. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej  Serwisu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacja Serwisu.  Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanych przerwach w działaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu informacyjnego na stronie Serwisu,  z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.  Serwis podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby  były jak najmniej uciążliwe  dla jego Użytkowników.