X

Ta strona używa plików cookies i w zależności od aktualnych ustawień Twojej przeglądarki może zostawiać na Twoim urządzeniu pliki „cookies”, m.in. w celu prawidłowego wyświetlania treści strony na Twoim urządzeniu. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki i określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w Polityce Cookies.

Regulamin współpracy z serwisem www.grobeon.pl

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki współpracy oraz świadczenia usług w porównywarce cen grobeon.pl.
 2. Właścicielem porównywarki cen jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadająca NIP 524-24-95-143, pion o nazwie Clear Grave działający przy AIP w Częstochowie, ul. Armii Krajowej 19b sala 206 (Wydział Zarządzania), reprezentowany przez Pawła Wyrzykowskiego i Karola Niezgodę.
 3. Porównywarka cen nie prowadzi własnej działalności sprzedażowej, a jedynie prezentuje oferty współpracujących firm, umożliwiając ich porównanie.
 4. Do uruchomienia i korzystania z Serwisu grobeon.pl niezbędny jest komputer/telefon podłączony do sieci Internet, obsługujący m.in. przeglądarkę Mozilla Firefox 3.0 lub równorzędną.
 5. Clear Grave zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Użytkownika tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.
 6. Nasza oferta przeznaczona jest tylko dla firm i instytucji. Nie prowadzimy usługi zamieszczania ofert dla klientów indywidualnych (osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej).
 7. Właściciel porównywarki informuje Firmy, iż oferowane usługi za pośrednictwem porównywarki świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym zwracamy uwagę na to, iż korzystanie z usług porównywarki może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy porównywarką a Firmą. Porównywarka zwraca szczególną uwagę Firmy na ryzyko związane z korzystaniem z konta Firmy przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Firma nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Firmy lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w porównywarce mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

I. Definicje

 1. firma - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą  prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową polegającą na sprzedaży produktów i/lub świadczenie usług, dokonująca rejestracji poprzez formularz rejestracyjny, która zawiera albo zawarła umowę o świadczenie usług z serwisem grobeon.pl na cele związane z działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem.
 2. użytkownik - użytkownik korzystający z serwisu za pomocą przeglądarki internetowej.
 3. panel firmy - narzędzie dostępne poprzez przeglądarkę internetową, udostępniane przez porównywarkę cen firmom, umożliwiające zarządzenie profilem firmy, oraz danymi firmy.
 4. wizytówka firmy - strona zawierająca informacje o firmie - dane kontaktowe, informacje o dostawie i sposobach płatności, opinie i komentarze, oferta firmy, punkty sprzedaży.
 5. dane kontaktowe współpracy - dane kontaktowe służące do kontaktu firmy z porównywarką cen (imię, nazwisko, email oraz numer telefonu osoby kontaktowej).
 6. Cennik usług – dokument zawierający informacje o obowiązujących  Opłatach  stosowanych przez Clear Grave. W celu zapoznania się z ofertą, w tym specyfikacją cenową, prosimy o kontakt pod adresem
  e-mail: biuro@grobeon.pl.
 7. Abonament – okres świadczenia przez grobeon.pl Usług na rzecz Użytkownika. W zależności od wyboru Usługi świadczone są na czas określony (miesięczny, kwartalny, półroczny albo roczny). Rejestracja firmy jak i abonament w serwisie są bezpłatne.
 8. Opłaty Premium  – pobierane zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłaty za usługi niezawarte w abonamencie.
 9. Umowa - umowa o świadczenie usług porównywarki grobeon.pl zawarta wskutek wypełnienia przez Firmę formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenia rejestracji firmy przez grobeon.pl.

II. Ogólne warunki współpracy

 1. Zawieranie Umowy o świadczenie usług porównywarki odbywa się wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego www.grobeon.pl.
 2. Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu i potwierdzeniu rejestracji firmy.
 3. Rozpoczęcie współpracy uznane jest za obowiązujące w momencie potwierdzenia rejestracji firmy poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie porównywarki cen: www.grobeon.pl/rejestracja oraz uzyskanie akceptacji rejestrowanego podmiotu przez Administratora  porównywarki.
 4. Uruchomienie Usług grobeon.pl może zostać poprzedzone  weryfikacją danych firmy, które zostały wskazane w formularzu rejestracyjnym, a w tym również prośbą o przedstawienie oryginałów lub poświadczeń zgodności z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w formularzu.
 5. Umowa jest zawierana na czas określony wskazany przez firmę w formularzu rejestracyjnym.
 6. Clear Grave zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia bez podania przyczyny. W szczególności Clear Grave może odmówić realizacji Zamówienia w przypadku:
  • występowania opóźnienia we wnoszeniu Opłat Premium przez firmę,
  • nieterminowego dokonywania przez firmę Opłat Premium w przeszłości,
  • zamiaru wykorzystania Usług grobeon.pl do publikowania treści, które są niepożądane przez Clear Grave lub których publikowanie może powodować ryzyko odpowiedzialności cywilnej lub karnej,
  • zamiaru wykorzystywania Usług grobeon.pl do publikowania treści, które mogą szkodzić opinii o Clear Grave lub jakości usług świadczonych przez Clear Grave na rzecz innych firm.
 7. W ramach Umowy Clear Grave ma prawo do:
  1. dokonywania przerw w działaniu Serwisu grobeon.pl, w celu przeprowadzenia koniecznych prac konserwacyjnych,
  2. dokonywania przerw w działaniu Serwisu grobeon.pl koniecznych
   do rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania,
  3. prezentacji firmy i jego oferty na stronach Serwisu grobeon.pl oraz na innych serwisach internetowych współpracujących z Serwisem grobeon.pl,
  4. odmowy wykonania usługi lub prezentowania w Serwisie grobeon.pl jakichkolwiek treści lub materiałów graficznych, co do których istnieje podejrzenie, że mogą naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.
 8. W ramach Umowy i wynagrodzenia umownego Clear Grave zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z Regulaminem oraz jednej aktualizacji/modyfikacji informacji o ofercie handlowej firmy, w szczególności informacji na temat cen oferowanych produktów/usług.
  Kolejne aktualizacje/modyfikacje informacji o ofercie handlowej firmy Clear Grave świadczy odpłatnie zgodnie z Cennikiem.
 9. Aktualizacje będą zatwierdzane przez pracowników Clear Grave po uprzednim wprowadzeniu do Panelu firmy przez firmę.

III. Prawa i obowiązki Firmy

 1. Firma ma dostęp do Panelu Firmy.
 2. Firma może swobodnie edytować swoje dane kontaktowe oraz informacje wyświetlane w wizytówce Firmy.
 3. Firma udostępnia porównywarce cen swoją ofertę w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@grobeon.pl lub dostarczając korespondencyjnie do siedziby Clear Grave, ul. Armii Krajowej 19b sala 206 (Wydział Zarządzania), 42-200 Częstochowa.
 4. Firma musi dbać o aktualność danych zawartych w Panelu firmy.

IV. Prawa i obowiązki porównywarki cen

 1. Porównywarka cen dokłada wszelkich starań, aby oferta firmy była zawsze aktualna, jednak tego nie gwarantuje.
 2. Porównywarka cen może w dowolny sposób prezentować oraz formatować i edytować na swoich stronach opisy, nazwy oraz zdjęcia produktów dostarczonych przez firmę.
 3. Porównywarka cen może prezentować informacje o firmie w dowolnym miejscu serwisu.
 4. Porównywarka cen może używać opisów, nazw i zdjęć produktów na stronach porównywarki cen, nawet po rozwiązaniu umowy z porównywarką cen przez firmę oraz w momencie usunięcia oferty firmy lub pojedynczego produktu/usługi.
 5. Porównywarka cen zobowiązuje się do nie upubliczniania danych kontaktowych współpracy.
 6. Porównywarka cen zwolniona jest z obowiązku nie upubliczniania danych kontaktowych współpracy gdy są one jednocześnie danymi kontaktowymi firmy.
 7. Porównywarka cen może zablokować wyświetlanie oferty firmy, gdy:
  1. Oferta  jest nieaktualna.
  2. Nie są spełnione warunki finansowe i/lub formalne.
  3. Oferta firmy przedstawia słabą jakość lub jest niezgodna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami.
 8. Porównywarka cen ma obowiązek odblokowania oferty firmy gdy, wszelkie błędy zostały przez firmę usunięte a warunki finansowe i formalne są spełnione.
 9. Porównywarka cen może usunąć firmę z systemu, gdy:
  1. Firma została zlikwidowana.
  2. Nie są spełnione warunki finansowe i/lub formalne.

V. Opłaty abonamentowe i Opłaty dodatkowe

 1. Wynagrodzeniem pobieranym przez Clear Grave z tytułu świadczenia Usług grobeon.pl na rzecz firmy są Opłaty Premium. Wysokość Opłat Premium jest ustalana na podstawie Cennika usług obowiązującego w Clear Grave. Aktualny cennik dostępny jest pod adresem: www.grobeon.pl/cennik/cennik_uslugi_premium.pdf
 2. Opłaty Premium obejmują:
  • Opłatę za dodanie kolejnej oferty firmy do Serwisu grobeon.pl,
  • Opłatę za wyświetlenie oferty firmy jako Polecamy  na stronie głównej Serwisu grobeon.pl,
  • Opłatę za umieszczenie oferty firmy jako Polecamy  w profilu grobeon.pl w serwisach społecznościowych,,
  • Opłatę za umieszczenie firmy jako popularnej firmy w Serwisie  grobeon.pl,
  • Opłatę za wyświetlenie oferty firmy jako Wyróżniona oferta na stronie głównej Serwisu grobeon.pl,
  • Opłatę za umieszczenie informacji o firmie i jej ofertach w profilu grobeon.pl w serwisach społecznościowych: Facebook.com, Twitter.com,
  • Opłatę za przygotowanie artykułu sponsorowanego z lokacją nazwy firmy lub jej oferty czy produktu,
  • Opłatę za umieszczenie informacji o pojawieniu się artykułu sponsorowanego  w profilu grobeon.pl w serwisie społecznościowym Facebook.com,
  • Opłatę za modyfikację już dodanych ofert w serwisie grobeon.pl – ich nazwy, opisu, dodanie kolejnych zdjęć etc, z zastrzeżeniem pkt. II.6.,
  • Opłatę za pakiet z plusem – wyróżniona oferta, czyli opłata za oferty, które znajdą się na pozycjach wyróżnionych, tzw. grono ofert wyróżnionych,
  • Opłatę za pakiet z plusem – wyróżniona firma, czyli opłata za umieszczenie wizytówki firmy na pozycji wyróżnionej, tzw. grono firm wyróżnionych.
 3. W ramach Umowy firma zobowiązuje się do przekazania należnych Opłat Premium na rachunek bankowy Clear Grave prowadzony przez BRE Bank o numerze 74 1140 1010 0000 5158 5300 3255. Termin płatności za zamówione usługi wynosi 7 dni od dnia wystawienia dokumentu faktury proforma i udostępnienia go Firmie poprzez panel firmy.
 4. Porównywarka cen wystawia firmie fakturę VAT i udostępnia ją poprzez panel firmy, do samodzielnego pobrania i wydrukowania.
 5. Porównywarka cen nie wysyła pocztą tradycyjną w formie papierowej faktur VAT firmom bez wyraźnego żądania ze strony firmy.
 6. Firma może zażądać wysłania faktur VAT w formie papierowej, na adres korespondencyjny firmy na terytorium Polski.
 7. Koszt przesłania faktur VAT w formie papierowej to 8,00 zł.
 8. Firma zgadza się na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, udostępnianych przez Panel Firmy.
 9. Porównywarka cen nie zawiera z firmą umowy w formie papierowej, a jedynie w formie elektronicznej.

VI. Rozwiązanie Umowy

 1. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego  okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca.
 2. Wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: biuro@grobeon.pl.
 3. Clear Grave zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Firmie Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  • zaległości w opłatach przez firmę,
  • stosowania przez firmę nieuczciwej konkurencji, a w szczególności dodawania niekorzystnych opinii wobec innych firm w serwisie grobeon.pl,
  • naruszenia przez firmę lub prezentowaną przez firmę ofertę praw osób trzecich lub obowiązującego prawa.
 4. Firma ma prawo wypowiedzenia Clear Grave Umowy ze skutkiem natychmiastowym
  w przypadku: rażącego naruszenia przez Clear Grave postanowień Umowy,
  po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w terminie 15 dni od tego wezwania.

VII. Prawa autorskie. Ochrona danych

 1. Firma zawierając Umowę gwarantuje, że jego Firma i świadczone przez niego usługi, nie naruszają praw osób trzecich i są wolne od wad fizycznych. Powyższe, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, dotyczy również materiałów dostarczanych przez Firmę Serwisowi grobeon.pl w celu wykorzystania w prowadzonych pracach przy wykonaniu Umowy. Firma oświadcza, że przysługuje mu prawo do używania wszelkich materiałów, w tym znaków towarowych służących do oznaczania usług oferowanych.
 2. Firma zawierając Umowę, wyraża zgodę na wykorzystanie przez Clear Grave wszelkich materiałów, o których mowa w pkt. 1., w celu prezentacji firmy i jego oferty w Serwisie grobeon.pl oraz innych serwisach internetowych współpracujących z Clear Grave.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu grobeon.pl i jego zawartości stanowią wyłączną własność Clear Grave.

VIII. Odpowiedzialność

 1. Firma ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji usługi zainicjowanej na stronie Serwisu grobeon.pl.
 2. Firma ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność informacji oraz za jakość, bezpieczeństwo lub legalność usług oferowanych w ramach Serwisu grobeon.pl
 3. Clear Grave nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przerw w działaniu Serwisu grobeon.pl, wynikających z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.
 4. O zamiarze dokonania przerw w działaniu Serwisu grobeon.pl, o których mowa w pkt. 2 firma będzie informowany z 24h wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Clear Grave nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na  prezentację oferty.
 6. Pozostałe kwestie dotyczące odpowiedzialności Stron regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Clear Grave nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń firmy wynikających z przerwania lub odmowy świadczenia jakichkolwiek usług Serwisu grobeon.pl.

IX. Reklamacja

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu porównywarki mogą być reklamowane przez Firmę poprzez zgłoszenie tego Właścicielowi porównywarki. Dla sprawnej identyfikacji usterki lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone bez zbędnej zwłoki od wykrycia przez Firmę usterki.
 2. Reklamacje powinny być przesyłane na adres mailowy reklamacje@grobeon.pl. Decyzja Właściciela porównywarki dotycząca reklamacji będzie przekazywana Firmie na adres e-mail wskazany w reklamacji, a w jego braku na adres e mail wskazany przy rejestracji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Właściciela porównywarki w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: prawa cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Clear Grave pod adresem: www.grobeon.pl/regulaminy.
 3. Clear Grave zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie oraz w Cenniku usług. W przypadku dokonania zmiany treści któregokolwiek z dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim, Clear Grave zobowiązany jest poinformować firmy o dokonanych zmianach na co najmniej trzydzieści dni przed datą ich wejścia w życie. Clear Grave poinformuje firmę o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej – w zależności od wyboru Clear Grave. Postanowienia nowego Regulaminu oraz Cennika Usług wiążą drugą Stronę, jeżeli nie wypowie ona Umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.
 4. Jeżeli konieczność dokonania zmian w Regulaminie lub Cenniku usług:
  • wynika z konieczności dostosowania treści wyżej wymienionych dokumentów do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
  • jest związana z koniecznością niezwłocznego zapobieżenia stratom lub szkodom, które mogą ponieść: Clear Grave, firma lub Użytkownicy w przypadku braku dokonania natychmiastowej zmiany treści Regulaminu lub Cennika usług,
  Clear Grave jest zwolnione z obowiązku zachowania terminu dla zawiadomienia firm, o którym mowa w pkt X ust. 3 Regulaminu.
 5. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umów zawartych z Clear Grave, Strony będą rozstrzygały polubownie w drodze negocjacji, a jeżeli nie będzie to możliwe w terminie 30 dni od podjęcia negocjacji Strony poddadzą go rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Clear Grave.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.12.2013 r.